Dekan – Dr. Harwikarya, MT
Wakil Dekan Kemahasiswaan – Yaya Sudarya Triana, PhD
Wakil Dekan Sumber Daya – Dr. Ida Nurhaida, MT
Kaprodi Teknik Informatika – Desi Ramayanti, S.Kom MT
Kaprodi Sistem Informasi – Handrie Noprisson, ST., M.Kom
Sekprodi Sistem Informasi – Inge Handriani, MMSI, M.Ak
Sekprodi Sistem Informasi – Riad Sahara, S.SI. MT
Sekprodi Teknik Informatika – Dicky Firdaus, MMSI
Ka Laboratorium – Hendra Prastiawan, S.SI., MT
Ka Tata Usaha – Deni Sandios, MM
Ka Subag Tata Usaha – Yamil, MM